Algemene voorwaarden webshop

Algemene voorwaarden Workshops en Webshop Studio Sigrid

Naam: Studio Sigrid
Kvk: 70733406

Vestigingsplaats: De Wilgen 2,7948 BB Nijeveen, Nederland
Contactpersoon: Sigrid Claasz Coockson
Email: info@studiosigrid.nl
Telefoon: (+31)647224305

Februari 2019

Workshop bij Studio Sigrid

 • De kosten van de workshops staan bij de workshop vermeld. Alle genoemde bedragen van de workshops zijn inclusief gebruik van gereedschap en materiaal, tenzij nadrukkelijk anders staat aangegeven.
 • Voor een workshop handletteren of brushletteren op een door Studio Sigrid geregelde locatie, geldt een minimum aantal deelnemers van 5 personen;
 • Uw deelname is definitief, na betaling van de, naar u verzonden factuur. Indien de factuur niet betaald is, behoudt Studio Sigrid het recht om uw plaats aan iemand anders aan te bieden.
 • Bij een definitieve aanmelding van minder dan vijf deelnemers kan Studio Sigrid de workshop annuleren. U hoort dit dan maximaal 7 dagen van te voren. U krijgt dan, indien mogelijk, een nieuwe datum aangewezen. U mag zelf beslissen of u van dit aanbod gebruik maakt. Indien u hier geen gebruik van kunt of wilt maken, dan krijgt u het volledige bedrag teruggestort.
 • Indien u zelf een eigen groep heeft samengesteld, kunt u tot 2 weken voor de overeengekomen datum,  het aantal personen wijzigen. Het minimum en maximaal aantal deelnemers is in overleg met Studio Sigrid en afhankelijk van de beschikbare ruimte
 • Het definitieve aantal personen dat vanaf 2 weken voor de overeengekomen datum bekend is, is bindend voor de betaling.

Workshop bij u thuis:

 • Een workshop kan op een door u georganiseerde locatie worden gehouden.
 • Indien dit binnen de gemeente Meppel is, zullen er geen extra reiskosten worden berekend.
 • Buiten de gemeente Meppel zijn de kosten €0,19 cent per km (vice versa) De kosten worden vooraf aan u bekend gemaakt. Op de locatie zorgt de klant voor de tafels, stoelen, aanwezigheid van toilet en water en wordt er zelf voor koffie, thee en/of limonade gezorgd.
 • Het minimum aantal deelnemers is 5 personen, tenzij vooraf anders is afgesproken.

Annulering workshop:

 • Annuleren is tot 2 weken voor de afgesproken datum mogelijk. U krijgt uw betaalde workshopkosten terug, minus €5,- aan administratiekosten.
 • Bij verhindering, binnen 2 weken voor de workshopdatum, vindt geen restitutie plaats. U kunt uw plekje wel naar iemand anders overdragen. Graag vernemen we dit, inclusief de naam van de nieuwe deelnemer, zodat we het workshoppakket kunnen personaliseren.
 • Studio Sigrid is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering;

Algemene voorwaarden kinderfeestjes Studio Sigrid

 • De kosten zijn €15,- per kind.
 • Hiervoor krijg je een workshop van 1,5 – 2 uur, een workshoppakket met daarin een werkboek en tekenmaterialen. Deze mag je na de workshop mee naar huis nemen.
 • Locatie: Bij u thuis. Indien u op een andere, door mij te reserveren, locatie wilt handletteren, rekenen we een toeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de te reserveren ruimte. Ik zal deze kosten vooraf met u communiceren.
 • Minimum aantal deelnemers: 6 personen. Bij minder deelnemers zijn de kosten €90,- per feestje.
 • Tot 2 weken voor de overeengekomen datum kunt u het aantal personen wijzigen. Het maximaal aantal deelnemers is in overleg met Studio Sigrid.
 • Het definitieve aantal personen dat vanaf 2 weken voor de overeengekomen datum bekend is, is bindend voor de betaling.
 • Indien door omstandigheden het feest niet door kan gaan, kunt u in overleg met Studio Sigrid een andere datum reserveren. Helaas kunnen bij annulering binnen 2 weken voor de datum geen geld terug geven in verband met de speciaal voor u aangeschafte materialen.

Algemene voorwaarden webshop

Naam webwinkel: Studio Sigrid
Kvk: 70733406

Vestigingsplaats: De Wilgen 2, 7948 BB, Nijeveen, Nederland
Contactpersoon: Sigrid Claasz Coockson
Email: info@studiosigrid.nl
Telefoon: (+31)647224305

Februari 2019

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 6. Webwinkel: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 7. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 8. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webwinkel en op elke tussen webwinkel en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de webwinkel aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 3. Webwinkel bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de webwinkel deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
 4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de webwinkel, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de winkelier het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

Ontbindingsrecht

 1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger. 
 2. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
 3. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan de webwinkel te melden. Webwinkel verzend onverwijld een bevestiging van dit bericht.
 4. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd te worden, conform de door de webwinkel verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
 5. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
 6. Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.
 7. Webwinkel vergoed de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.
 8. Uitsluiting Ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

 1. die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de webwinkel geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten of tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de webwinkel kenbaar heeft gemaakt.
 2. De webwinkel zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. De webwinkel zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
 3. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Webwinkel zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.
 4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.

Garanties en Conformiteit

 1. Webwinkel biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten.
 2. Producten dienen aan de redelijke verwachtingen van consument te voldoen. Producten mogen, behalve de gebruikelijke slijtage, geen gebreken vertonen gedurende de te verwachten levensduur van het product.
 3. Indien een gebrek een fabricagefout blijkt te zijn, heeft consument recht op reparatie van het product. Indien reparatie niet meer mogelijk is of dit onproportioneel veel geld kost, zal het product vervangen worden. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt of reparatie of vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mag de webwinkel aanbieden het aankoopbedrag aan de consument aan te vergoeden.
 4. Vergoeding, reparatie of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door consument.

Klachten en Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen webwinkel en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de webwinkel.
 3. Bij webwinkel ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de webwinkel hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
%d bloggers liken dit: